Stowarzyszenie ewangelizacji

WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej eryguje Biskup Siedlecki

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

1.Celem zasadniczym Stowarzyszenia jest kształtowanie osób w duchu chrześcijańskim, przez ewangelizację i krzewienie kultury.
2.Pomoc i mobilizacja w pracy nad sobą, jako forma rozwoju pełni człowieczeństwa.
3.Wspieranie nauczycieli i wychowawców w ich rozwoju osobowym przez organizowanie formacji, kształcenia ustawicznego w formie kursów, konferencji.
4.Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.
5.Prowadzenie działalności trzeźwościowej i profilaktyki antyalkoholowej.
6.Twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego.
7.Formacja dzieci i młodzieży do posługi liturgicznej.
8. Angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny.
9.Angażowanie w życie Kościoła i Jego misję, zwłaszcza apostolską.
10.Angażowanie w życie społeczne, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, prowadzenie działalności charytatywnej w postaci kolonii dla dzieci z rodzin ubogich.
11.Otwieranie na kontakty ze światem, z organizacjami i ruchami krajowymi
i zagranicznymi prowadzącymi swą działalność zgodnie z duchem Ewangelii.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego
i nieruchomego.

Źródłem finansowania Stowarzyszenia są:
1.Składki członkowskie.
2.Darowizny, zapisy, spadki
3.Dochody z działalności statutowej i wydawniczej.
4.Subwencje pochodzące od podmiotów gospodarczych.
5.Dotacje, wpływy z ofiar publicznych.
6.Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego.
 

Powrot